Stamboekreglement N.V.v.K.

Doel en inrichting van het Stamboek

1. De Nederlandse Vereniging van Kattevrienden (hierna: N.V.v.K.) houdt de inschrijving van katten bij in een stamboek (zie statuten), met als doel:

- Het vastleggen van de gegevens van afstamming, geboorte en raszuiverheid;

- Het bevorderen van het op verantwoorde wijze fokken van katten.

2. Het stamboek wordt bijgehouden door een Stamboeksecretariaat, onder leiding van het hoofd Stamboeksecretariaat. Deze kan indien nodig worden bijgestaan door één of meer leden van het Stamboeksecretariaat. Het hoofd en de leden van het stamboeksecretariaat worden door het bestuur van de vereniging benoemd.

3. Het bestuur kan permanent of voor incidentele gevallen een Stamboekcommissie benoemen, bestaande uit tenminste drie ter zake kundige personen. Uitspraken van de Stamboekcommissie over aan haar voorgelegde zaken zijn bindend.

De stamboekpapieren

4. De afgegeven stamboekpapieren behoren bij de op de stamboom genoemde kat.

5. Bij afgifte van de kat, hetzij tegen betaling, hetzij om niet, moeten de stamboekpapieren onverwijld aan de nieuwe eigenaar van de kat worden overgedragen, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan worden geëist.

6. Indien de stamboekpapieren, om welke reden dan ook, niet aan de nieuwe eigenaar zijn afgegeven, is de houder van de papieren verplicht deze terstond te retourneren aan het Stamboeksecretariaat, met opgave van de redenen van het niet overdragen van de papieren.

7. Bij overlijden van de kat dient de eigenaar dit onmiddellijk te melden aan het stamboeksecretariaat en binnen één maand de stamboekpapieren retour te zenden. Op verzoek worden deze, nadat ze ongeldig zijn gemaakt, teruggestuurd.

8. Stambomen van de N.V.v.K. krijgen een nummer, voorafgegaan door de letters NVVK.  Afstammingsbewijzen krijgen een nummer, voorafgegaan door de letters NVVK A.

9. Wijzigingen in stamboekpapieren mogen slechts door het hoofd Stamboeksecretariaat worden aangebracht en dienen door diens ondertekening bekrachtigd te worden.

10. Iedere andere wijziging maakt de stamboekpapieren ongeldig.

11. De uitgegeven stamboekpapieren blijven te allen tijde eigendom van de N.V.v.K.

12. Het bestuur bepaalt het model van de diverse soorten stamboekpapieren.

13. In geval van twijfel over de juistheid van de opgegeven informatie kan het hoofd Stamboeksecretariaat de afgifte van stamboekpapieren weigeren. De fokker dient mee te werken aan de controle hierop en is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

14. Het hoofd Stamboeksecretariaat heeft de mogelijkheid om reeds afgegeven stamboekpapieren ongeldig te verklaren, dan wel aangevraagde stamboekpapieren te weigeren, indien de raszuiverheid van een kat in twijfel te trekken is (bijvoorbeeld op grond van de geboren nakomelingen of indien onzekerheid bestaat over het vaderschap).

Soorten stamboekpapieren

15. Registratiebewijzen worden uitgegeven voor katten van wie de ouders onbekend zijn, maar die gedetermineerd zijn als zijnde een bepaald ras.

16. Afstammingsbewijzen worden uitgegeven voor katten, waarvan:

a. alleen de ouders bekend zijn (2e generatie)

b. alleen de ouders en grootouders bekend zijn (3e generatie).

17. Experimentele stambomen worden uitgegeven voor katten, waarvan één van beide ouders gedurende drie generaties niet tot dezelfde hoofd-/ras groep behoort, doch waarvan tenminste drie generaties bekend zijn.

18. Stambomen worden uitgegeven voor katten, waarvan de ouders gedurende drie generaties tot dezelfde hoofdgroep en ras groep behoren.

19. Tot de hoofdgroepen behoren:

1. Langharen

2. Kortharen

3. Halflangharen

In de hoofdgroepen, behalve de langharen, mag alleen in dezelfde typegroep worden gekruist.

20. Erkende ras groepen zijn die groepen die erkend zijn door de Governing Council of the Cat Fancy (GCCF) en/of door één of meer erkende Amerikaanse verenigingen.

Het aanvragen van een catterynaam

21. Stamboekpapieren kunnen worden aangevraagd door leden van de N.V.v.K. die een via de N.V.v.K. geregistreerde catterynaam voeren.

22. De registratie van een catterynaam kan tegen betaling bij de N.V.v.K. worden aangevraagd door opgave van zes namen. De verlangde catterynaam mag niet gelijk zijn aan of sterk lijken op een reeds geregistreerde catterynaam, of hiermee verwarring geven.

23. De catterynaam vervalt bij:

a. Schriftelijk afstand door de houder;

b. Overlijden van de houder, tenzij huisgenoten van de houder gebruik wensen te maken van de naam;

c. Het opheffen van de cattery.

Een catterynaam wordt gedurende 20 jaar na het vervallen beschermd tegen herregistratie door een ander dan de houder. Het gebruik van een catterynaam kan door het bestuur worden geblokkeerd in geval van misbruik.

24. Nadere regels met betrekking tot het aanvragen en voeren van een catterynaam kunnen door een overkoepelend orgaan worden vastgesteld.

25. Het bestuur heeft de mogelijkheid om, na een gegronde klacht, een cattery tijdelijk of permanent te sluiten.

Het aanvragen van stamboekpapieren

26. Niet meer dan 2 nesten per 12 maanden en niet meer dan 3 nesten per 24 maanden, van dezelfde moederpoes, komen in aanmerking voor inschrijving in het stamboek. Als peildatum geldt hiervoor de geboortedatum van het eerste nest.

27. Binnen tien dagen na geboorte van een nest kittens dient geboorteaangifte te worden gedaan, door middel van het daarvoor bestemde formulier op de website. Dit formulier dient tevens als dekbewijs. U kunt het formulier na invulling digitaal versturen.

28. Stamboekpapieren dienen, binnen vier maanden, na de geboorte te worden aangevraagd.

29. Het aanvragen van stamboekpapieren geschiedt door het invullen van een daarvoor bestemd formulier op de website van de N.V.v.K., met daarop in ieder geval:

a. De gewenste stamboeknaam van het kitten

b. Geboortedatum, geslacht, ras en kleur van het kitten

c. Volledige namen en titels van de ouders

d. Het registratienummer van de identificatiechip (bij de N.V.v.K. verplicht)

e. De gegevens van de fokker

De naam van een kitten mag slechts éénmalig door een cattery worden gebruikt.

30. Tegelijk met de aanvraag dienen de volgende bescheiden aan het stamboek te worden overgelegd:

a. Kopieën van de stamboekpapieren van de ouderdieren;

b. Kopieën van eventuele titelregistraties van de ouderdieren;

c. Indien één van de ouders geheel wit is: een kopie van de BAER-test van het betreffende ouderdier, waaruit blijkt dat het betreffende ouderdier 100% horend is;

d. Bij witte kittens: een kopie van de BAER-test van het betreffende kitten, waaruit blijkt dat het kitten 100% horend is.

31. Tegelijk met de aanvraag dient de betaling van de stamboekpapieren te worden overgemaakt.

32. De kosten die verbonden zijn aan het aanvragen van de stamboekpapieren worden bepaald door het bestuur en bekend gemaakt via het Sistrum.

33. Met de aanvraag van stamboekpapieren verklaart de fokker de kittens niet eerder naar de nieuwe eigenaar te laten verhuizen dan wanneer zij de leeftijd van tenminste 13 weken hebben bereikt, minimaal een gewicht van één kilo hebben, volledig zijn ingeënt en gechipt.

Eigendomsregistratie

34. Eigendomsregistratie wordt bijgehouden door het hoofd Eigendomsregistratie. Het hoofd Eigendomsregistratie wordt benoemd door het bestuur.

35. Bij verandering van eigenaar kan de kat, indien gewenst, op naam van de nieuwe eigenaar worden geregistreerd. Hiertoe dient het eigendomscertificaat aan het hoofd Eigendomsregistratie te worden gezonden.

36. Van de eigendomsregistratie ontvangt de nieuwe eigenaar een eigendomscertificaat.

37. Wijzigingen aan een eigendomscertificaat mogen uitsluitend door het hoofd Eigendomsregistratie worden aangebracht.

38. Iedere andere wijziging maakt het eigendomscertificaat ongeldig.

39. De kosten die verbonden zijn aan het registreren van de eigendom worden bepaald door het bestuur en bekend gemaakt via het Sistrum.

Dit Stamboekreglement is vastgesteld door de N.V.v.K.